Thống kê kết quả xổ số TP. HCM Ngày 29/05/2023 - Tần suất chi tiết - Xổ Số Minh Ngọc

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7                           1   1             1 1 1   1                                             1                   00
01 7         1                                 1                   1                   1 1   1             1               01
02 10     1   1   1         1                                                     1 1       1 1     1                     1 02
03 12 1           1         1 2     1               1                                 1   1       1       1               1 03
04 11                         1     1           2             1         1         1                     3                 1 04
05 8       1                       2                                                 1 1               1             2     05
06 13         1 1         1     1   1     1             1     1           1   1             1       1               1       06
07 13             1                   1       1               1 1             1   1           3     1       2               07
08 11                 1                   1                         1 1                         1   1     1   2           2 08
09 9             1   1 1       1       1 1                           1   1                   1                             09
10 10 1               1 1                       1                       1         1   1                 1 1       1         10
11 5                                               1                                         1 1 1 1                       11
12 9 1           2                         1                         1                                     1 1 1       1   12
13 5     1                                   1             1                 1                               1             13
14 10     1   1   1                     2     1             1                       1 1       1                             14
15 17   1         1       1           1                   1   1   2                   1 2   1       2       1     1 1       15
16 11 1 1                   1   1             1                                         1               2   1   1   1       16
17 11 1 1           1           1         1 1       1               1               1             1   1                     17
18 12       1   1     1               1         1 1             1           1   1 1   1                   1                 18
19 11       1 1                       1 1                   1 1           1         1   1         1                   1     19
20 10   1               1       2     1     1               1 1                     1                         1             20
21 12                 1   1   1           2   1                     1           2     1     1     1                         21
22 13 1                         1       1         1             1 1   1   1   1       1               1 1         1         22
23 7           1 1                       1                             1 1                       1     1                   23
24 7             1 1         1 1     1         1       1                                                                   24
25 8   1       1                                   1             1     1                   1       2                       25
26 17             1     1 2         1 1   1 1   1         1           1       1       1             1               1 1 1   26
27 12 1               2   1     1                                   2           1   1         1   1                   1     27
28 11       1                                   1 1   1     1   1   1             1             1             1 1           28
29 7           1                         1                 1     1                                           2         1   29
30 13                   3 1   1   1 1       1     1               1 1           1                                     1     30
31 13                 1             1 1       1         2     1                       2           1       1     1   1       31
32 9                                 1                   1               1 1   1               1     1         1     1     32
33 13       1   1 1               1       1   1       1 1         1     1     1                 1     1                     33
34 10     1 1 1         1     1   1     1           1               1                 1                                     34
35 11     1   1                               1   1         1                 1   1                     1 1       1 1       35
36 8                     1           1   1     1                       1                         1     1               1   36
37 14   1           1     1                           1       1     1         1 1           1   1     1     1       1 1     37
38 9   1     1     1         1 1                                                 1                       2         1       38
39 9                             1                 1       1         1     1                       1 1         1         1 39
40 11                       1     1             1   1       1             3 1     1     1                                   40
41 8                               1                     1   1         1                                   1     1 1   1   41
42 14     1               1   1             1             1 1         1 1                       1 2 1       1           1   42
43 13     1                                   1   1   2   1           1           1 1                 2   1             1   43
44 10       1             1         1           1 1   1             1                           2                         1 44
45 15   1     1   1 1       1         1             1   1                                 1       1           1 1 2       1 45
46 14 1 1         1                     1     1 1       1       1           2   1 1       1               1                 46
47 14       1               1   1                     1 1   2           1     1                             2       1 1   1 47
48 4         1                                     1           1 1                                                         48
49 10     1         1     1           1       1                             1           1   2               1               49
50 15 1   1     1           1 1 1       1         1           1   1                     1 2 1                     1         50
51 11 1         1 1 1       1 1                       1                       1   1         1                   1           51
52 6         1           1             1                   1                   1           1                               52
53 11 1                                   2                           1   1           1           1         1       1     2 53
54 9   1 2                   1                   1     1                                 1                   1 1           54
55 12         2         1     1               1                               1     1       1           1         2 1       55
56 12                 1 1         1         1     1             1 1 1   1     1                                       1 1   56
57 11     1 1         1               1               1   1     1     1                           1 1     1                 57
58 16   1   1               1 1   1     2           1   2   1                           1   1     1                     2   58
59 7                                           1             2 1               1 1                                 1       59
60 10   1   1         1 1           1             1                         1             1 2                               60
61 13       2       2   1                 1 1                     1   2           1                                   2     61
62 3                 1                               1                     1                                               62
63 14   1         1           1   1 1                         1 1 1       1   1           2   1       1                     63
64 13               1         1       1   1                   1 1                   1     1           1   1     1 1     1   64
65 19     1                       1       1       1 2                       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         65
66 12         1     1 1 1                       1       1                 1 1         1   1     1         1                 66
67 12       1               1     3     1                           1   1                                 1 1 1       1     67
68 8 1                     1               1       1   1       1                   1                               1       68
69 11                           1     2     2             1               1                   1     1             1     1   69
70 7   1                                                                   1       2                 1         1     1     70
71 9                 1 1                                 1           1               1 1   1   1 1                         71
72 6   1                         1 1       1     1                                                   1                     72
73 13     1   1     1     1                       1         1       1   1         1         1 1         1   1               73
74 8           1         1                     1   1           1             1               1                       1     74
75 16       1   1                 2       1     1     1         1       1   1   1           1       1 1       1 1           75
76 9 1                       1             1                               1           1 1     2                     1     76
77 3                                                                         1     1                                   1   77
78 17     2           1     1       1         1           1     1       2   1   1         1       1           1       1 1   78
79 11   1                       1           1 1       1   1                     1 1                 1   1   1               79
80 9 1                 1                               1 1 1     1             1             1                           1 80
81 15   1     1   1                     1     1           1   1   1 1   1                 1       1             1     1   1 81
82 9   1 1           1                             1                 1                 1       1                 1     1   82
83 6           1     1                             1 1                               1                     1               83
84 10               2     1               1               1       1     2       1               1                           84
85 8               1 1                         1         1               1 1                 1 1                           85
86 14           1                                         1 1   1 1   1         1       1               1     1   2 1   1   86
87 8                                       1                       1         1 1     1               1       1 1           87
88 7                   1       1 1                                                 1                     1         2       88
89 12 1         1         1 1         1 1   1       1               1 1                         1     1                     89
90 16 2       1   1         1         1     1 2         1         1   1                       1 1   1 1                     90
91 12               1       1           2     1   1                 1           1             1     1           1 1         91
92 6         1                     1                 1                                 1                     1 1           92
93 5                                             1     1       1                       1                                 1 93
94 12           1                   1   1         1     1     1           1   1   1       1   1                   1         94
95 10       1           1 1   1                       1 1     1           2             1                                   95
96 13       1                     2 1   1                   1         1     1       1                                   2 2 96
97 7           2   1       1                         1                   1                                         1       97
98 18     1         1   1   2               1   1     1         1 1                       2           1 1 2   1 1           98
99 13 1     1   2               2                         1   1                                           1 1   1         2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng